خدمات ما به سرمایه گذاران

6 ایجاد و تقویت ارتباط و همکاري بین مراکز ایرانی و اروپایی همکار ، تجاري سازي محصولات نوآور حاصل از تحقیقات، پیشبرد س یاست هاي توسعه اقتصاد مقاومتی بر مبناي صادرات محصولات دانش بنیان ، توسعه اجتماعی و کار آفرینی پایدار می باشد . هدف اصلی مشاوره به شرکت هاي دانش بنیان و SME کمک به آنها در دسترسی به فناوري هاي روز، اطلاعات جدید ، مهارت و تجربه مرتبط می باشد .

همچنین ما در راستاي توانمند سازي و تکمیل ظرفیت هاي این شرکت ها در تدوین و اجراي برنامه هاي توسعه بلند مدت ، گسترش همکاري ها در پروژه هاي بین المللی و همراهی مدیریتی آنها با تغییرات نوین در ساختار تجاري دنیا میتوانیم با پارك هاي فناوري همکاري دا شته باشیم . خدمات ما به سرمایه گذاران دفتر انتقال فناوري و گسترش کارآفرینی بین ایران و اروپا سرمایه گذاران را به مشاوران و مراکز سرمایه گذاري بین المللی معرفی می نماید .

از این طریق همکاري، سرمایه گذاران از توانمندي هاي علمی و ظرفیت هاي درآمد زایی پارك هاي فناوري مطلع خواهند شد و جهت همکاري هاي در پروژه هاي مشترك ایرانی - اروپایی برنامه ریزي خواهند کرد . در این زمینه ما با مشاوران، B usiness Angels و Venture Capitals مختلفی همکاري داریم . خدمات ما به کارآفرینان و SMEs 7 یکی از اهداف دفتر انتقال فناوري و گسترش کارآفرینی بین ایران و اروپا تولید و ارتقا تجارت هاي پایدار و نوآور است . لذا ما با کارآفرینان و صاحبان شرکت هاي کوچک نیز همکاري داریم . از طریق این همکاري ما صاحبان صنایع را به تاجران براي عرضه محصولات خود معرفی می نم اییم .

تماس با ما


 

          دفتر تهران: خیابان دماوند، خیابان شهید طاهری، ساختمان آفتاب، طبقه اول، واحد 7

شماره تماس: 77990269 -021                     همراه: 09125090486

طراحی سایت در اصفهان: الماس سایت