خدمات ما به پارك هاي فناوري

5 دفتر انتقال فناوري و گس ترش کارآفرینی بین ایران و اروپا از طریق همکاري با دانشگاه ها و مراکز آموزشی میتواند در بهبود برنامه هاي آموزش و پژوهشی و تولید علم و فناوري مفید باشد و از این راه فرصت هاي نوآوري و کارآفرینی را ارتقا دهد . در سالهاي اخیر دانشجویان بیشتر به کارآفرینی و راه اندازي کسب و کار تمایل بیشتري پیدا کرده اند تا به جویاي کار از طریق استخدام در شرکت ها باشند . از سوي دیگر، دانشگاه ها نیز به دنبال ایجاد محیط آموزش کارآفرین هستند . به همین منظور، همکاري دانشگاه ها با این دفتر میتواند برنامه هاي موفق کارآفرینی را به دانشگاه ها انتقال دهد و آنها را در این تغییر سیاست آموزشی همراهی کند . از سوي دیگر نباید نادیده گرفت، که انتفال فناوري نوین به آزمایشگاه ها و برنامه هاي تدریس دانشگاهی میتواند از طریق همکاري دانشگاه با این دفتر میسر گردد . در پیشبرد ا هد ا ف انتقال فناوري خود، ما همچن ین میتوانبم راهکار لازم براي همکاري دانشگاه هاي ایرانی با دانشگاه هاي خارج کشور را ارائه دهیم و همچنین اساتید و محققین ایرانی را به مر اکز اروپایی معرفی کنیم تا تلاش آ نها به تولید علم و محصول مشترك منجر گردد .

خدمات ما به پارك هاي فناوري دفتر انتقال فناوري و گسترش کارآفرینی ب ین ایران و اروپا ابزار هاي مفید و روش هاي کارآمد در انتقال فناوري و سیاست هاي نوآور را در صنایع و پارك هاي فناوري اروپا یی شناسایی مینماید و به مراکز داخلی انتقال میدهد . از آنجا که پارك هاي فناوري مسئول مراکز ارتقا فرهنگ نوآوري و توانایی علمی اقتصادي شرکت هاي عضو خود هستند، لذا همکاري ما با پارك هاي فناوري یکی از بهترین روش هاي عملی سازي اهداف مشترك می باشد . حاصل این همکاري 6 ایجاد و تقویت ارتباط و همکاري بین مراکز ایرانی و اروپایی همکار ، تجاري سازي محصولات نوآور حاصل از تحقیقات، پیشبرد س یاست هاي توسعه اقتصاد مقاومتی بر مبناي صادرات محصولات دانش بنیان ، توسعه اجتماعی و کار آفرینی پایدار می باشد .

هدف اصلی مشاوره به شرکت هاي دانش بنیان و SME کمک به آنها در دسترسی به فناوري هاي روز، اطلاعات جدید ، مهارت و تجربه مرتبط می باشد . همچنین ما در راستاي توانمند سازي و تکمیل ظرفیت هاي این شرکت ها در تدوین و اجراي برنامه هاي توسعه بلند مدت ، گسترش همکاري ها در پروژه هاي بین المللی و همراهی مدیریتی آنها با تغییرات نوین در ساختار تجاري دنیا میتوانیم با پارك هاي فناوري همکاري دا شته باشیم .

تماس با ما


 

          دفتر تهران: خیابان دماوند، خیابان شهید طاهری، ساختمان آفتاب، طبقه اول، واحد 7

شماره تماس: 77990269 -021                     همراه: 09125090486

طراحی سایت در اصفهان: الماس سایت